Fonduri de la stat pentru susținerea industriei băuturilor și a producție de hrană pentru animale

Prima sesiune de înscriere a proiectelor în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.300/2024, pentru stimularea dezvoltării regionale prin investiții ale căror costuri eligibile depășesc 50 milioane lei, va începe la finalul lunii iulie, timp în care companiile interesate pot pregăti documentele necesare. Bugetul total al schemei este de 2,25 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 450 milioane euro. Fonduri de la stat pentru susținerea industriei băuturilor și a producție de hrană pentru animale

Cererile de acord pentru finanțare însoțite de documentele justificative vor putea fi depuse online până la data pe 9 septembrie 2024. Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni anuale anunțate cu minimum 60 de zile lucrătoare înainte, durata fiecărei sesiuni fiind de 30 de zile lucrătoare. Acordurile de finanțare se vor emite până la 31 decembrie 2026, iar plata ajutorului de stat se va realiza în perioada 2025-2032.

„Antreprenorii interesați de investiții de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoare de activitate de vârf, au acum la dispoziție Ghidul Solicitantului în baza căruia își pot pregăti proiectele. La 29 iulie deschidem oficial prima sesiune de înscrieri. Mediul de afaceri are acest răgaz de două luni în care să își pună la punct documentația, timp în care vor primi asistență oricând au nevoie din partea Ministerului Finanțelor. Mizăm nu doar pe modernizarea sectorului privat, ci și revitalizarea industriilor tradiționale românești. Prin integrarea tehnologiilor noi și sustenabile, se deschid noi oportunități pentru aceste industrii, consolidându-le competitivitatea și contribuind la crearea unui lanț de producție mai eficient și mai durabil”, a explicat Marcel Boloș, Ministrul Finanțelor Publice.

Reprezentanții ministerului îi îndeamnă pe cei interesați să parcurgă Ghidul Solicitantului, care cuprinde informații detaliate cu privire la modalitatea de acordare a finanțării, lista sectoarelor de activitate pentru care se acordă ajutorul de stat, precum și criteriile pe baza cărora se calculează punctajul.

Cine poate aplica pentru schema de ajutor de stat

Companiile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sunt eligibile investițiile care se realizează în unul dintre sectoarele:

 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor;
 • Fabricarea băuturilor;
 • Prelucrarea lemnului;
 • Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
 • Fabricarea substanțelor și a produselor chimice;
 • Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv  mașini, utilaje și instalații;
 • Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
 • Fabricarea echipamentelor electrice;
 • Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • Fabricarea altor mijloace de transport;
 • Fabricarea de mobilă;
 • Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile;
 • Alte industrii.

Criteriile cumulative de eligibilitate pe care o întreprindere trebuie să le îndeplinească sunt:

Criterii generale

 1. Să fie înregistrate potrivit Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Să realizeze o investiție inițială în România, în maximum trei ani de la data demarării acesteia, în unul dintre sectoarele eligibile prevăzute de schema de ajutor de stat în anexa nr.1;
 3. Să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
 4. Să nu se afle în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității și să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
 5. Să nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
 6. Să nu efectueze o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială.

Suplimentar, pentru întreprinderile cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat, pentru a putea accesa ajutorul de stat, trebuie să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate și capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Totodată, pentru a fi eligibili, în plus față de criteriile generale, întreprinderile nou-înființate trebuie să aibă capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei și să nu aibă acționari care dețin sau au deținut în România în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o întreprindere cu același obiect de activitate pentru care solicită finanțare.

Criterii de eligibilitate cumulative pentru investiții:

 • să fie considerate investiții inițiale (unitate nouă/extindere/diversificare/schimbare fundamentală) sau investiții inițiale care creează o nouă activitate economică (unitate nouă/diversificare în cazul județului Ilfov);
 • să aibă o valoare totală, fără TVA, a costurilor eligibile asociate investiției inițiale, de minimum 50 milioane lei;
 • să își demonstreze eficiența economică și viabilitatea pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să îndeplinească condiția referitoare la efectul stimulativ;
 • să îndeplinească indicatorii cantitativi și calitativi prevăzuți de schemă;
 • să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie.

Etapele procesului de selecție

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni anuale anunțate cu minimum 60 de zile lucrătoare înainte, durata fiecărei sesiuni fiind de 30 de zile lucrătoare. Cererile de acord pentru finanțare depuse în sesiune se ordonează descrescător pe baza unui punctaj calculat și se analizează în limita bugetului sesiunii. Analiza cererilor de acord pentru finanțare se finalizează cu acord pentru finanțare (dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate) sau scrisoare de respingere.

Plata ajutorului de stat se realizează după efectuarea parțială sau totală a cheltuielilor eligibile efectuate conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate. Ajutorul de stat se va acorda în baza unor cheltuieli eligibile, precum realizarea de construcții, achiziție de echipamente și active necorporale, iar activele aferente investiției trebuie să fie noi. Noua schemă de ajutor de stat are ca bază legală cadrul normativ european aflat în vigoare până la data de 31 decembrie 2026.

Programul național care sprijină investițiile în noi unități de procesare, aprobat de Guvern
Programul național care sprijină investițiile în noi unități de procesare, aprobat de Guvern
Guvernul a aprobat procedura de implementare a Programului Investalim care presupune acordarea unei scheme de sprijin în valoare de aproape 600 de...
Guvernul acordă 600 mil. euro pentru susținerea dezvoltării producției locale
Guvernul acordă 600 mil. euro pentru susținerea dezvoltării producției locale
Guvernul a aprobat o schemă de sprijin în valoare de 600 de milioane de euro până în 2026 pentru firmele românești producătoare de alimente...
Granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare
Granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare
Ministerul Economiei a lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru...
Sprijin nerambursabil destinat IMM-urilor din industria agroalimentară de până la 300 mil. euro
Sprijin nerambursabil destinat IMM-urilor din industria agroalimentară de până la 300 mil. euro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat, pe 29 aprilie, draftul de OUG pentru POC 4.1.2, o nouă axă de finanțare...